รักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้บ้านดอยดิน
กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ